ศูนย์ทันตกรรม

img

ศูนย์ทันตกรรม


ให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมอย่างครบวงจร อาทิ ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมจัดฟัน      ทันตกรรมรากฟัน ทันตกรรมโรคเหงือก ทันตกรรมประดิษฐ์ ศัลยกรรมช่องปาก เป็นต้น

tab