เกี่ยวกับเจษฎาเวชการ

ประวัติและความเป็นมาโรงพยาบาลเจษฎาเวชการ


ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  9 พฤษภาคม 2539

เพื่อประกอบกิจการพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน   ใบอนุญาตที่  10201004158
-ประเภทโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ( M1 )
-เปิดบริการ 24 ชม


วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ  จะเป็นโรงพยาบาล  ที่ได้รับความไว้วางใจในด้านการรักษาและการบริการ  และเป็นสถานพยาบาลในดวงใจของผู้รับบริการ


ค่านิยม
ทำงานด้วยจริยธรรม และกุศลกิจ


เข็มมุ่ง
1.ผู้ป่วยปลอดภัย
2.พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3.พิทักษ์สิทธิผู้ป่วย


พันธกิจ
1.พัฒนาการให้บริการภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย
2.พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและคุณภาพการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ผสมผสานความเอื้ออาทรในการให้บริการ
3.ให้การบริการที่ประทับใจและเป็นที่พึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ
4.บริหารจัดการระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
5.ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรให้เกิดการเยียวยารักษาแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
6.ไม่เพียงรักษาที่ปลายเหตุ แต่ยังมุ่งเน้นดูแลและป้องกันก่อนการเกิดโรค เพื่อสุขภาพที่ดีแบบยั้งยืน

 

ประวัติและความเป็นมาห้องปฎิบัติการ


ก่อตั้งขึ้นมาด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการพัฒนาวิชาชีพและสังคมไปพร้อมๆกัน ได้เปิดให้บริการมากว่า 20 ปี ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานHAและห้องปฏิบัติการ ISO 15189 มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานโดยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์  มีเครื่องมือการตรวจที่ทันสมัย และระบบการควบคุมคุณภาพ (Internal and External Quality control) ที่น่าเชื่อถือทำให้ได้ ผลการตรวจวิเคราะห์ ที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และเชื่อถือได้ เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรค และการให้การรักษาได้ทันท่วงที ดังสโลแกน


“มั่นใจคุณภาพและบริการ”
(Good Quality & Accuracy Results)

 

นโยบายคุณภาพ
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน งานบริการอย่างต่อเนื่อง
และเพิ่มศักยภาพงานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ให้ผลถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว เชื่อถือได้
และเป็นที่พึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

img
tab